Konec židovského vlivu v hospodářství

Autor:
Periodikum: Český směr
Číslo: ročník XXXXII, číslo 7
Vydáno: 17.02.1940

V souvislosti se zapojováním našeho hospodářství do rámce hospodářství Říše je nutné odstranovati i dosavadní odchylky u nás a přispívat k jednotnému řešení zásadních směrnic. A poněvadž v zájmu hospodářské politiky 'Ríše je úplné vyřazení židů z vlivu na hospodářství, dochází i v Protektorátu na zákaz židovských podniků.

 

Nařízením pana říšského protektora ze dne 26. ledna, které bylo uveřejněno dne 10. února, je doplněno a prováděcími nařízeními rozšířeno původní protižidovské nařízení u nás ze dne 21. června 1939. Hlavní zásada nového nařízení spočívá v tom, že od 30. února 1940 budeme i u nás definitivně zbaveni židovského vlivu v obchodu.

 

Poněvadž židé dodnes neuznali za vhodné své podniky prodati arijcům, jak se z původního protižidovského nařízení usuzovalo a dodnes mají nemalý vliv na hospodařářtví v Protektorátu, bylo nutné, aby byli postiženi právě vydanými nařízeními.

 

Vyřazování židů z hospodářského života započne v oboru maloobchodu (detailního obchodu) textilního, jakož i obchodu obuví a koženým zbožím. Podnikům, které jsou v židovských rukou a mají židovské vedení, může býti odňato vedení podniků. V těch oborech výroby, které jsou nutné a nezbytné v zájmu zásobování obyvatelstva a slouží celkové hospodářské politice Říše, může býti schválením Říského protektora i nadále podnik schválen a veden, ovšem jen tehdy, bude-li preveden do vlastnictví arijců.

 

Prováděcí výnosy, které současně osvětlují celkový postup, pojednáívají také o židovském majetku. Zlato, platina a stříbro, jakož i drahokamy a perly, mohou býti nyní prodávány jen se svolením říšského protektora u obchodní společnosti Hageda v Praze II., Hybernská ul. č. 32. Dřívější prováděcí výnos , kterým jjmenované předměty byly z exekuce vyjmuty, byl pozměněn v tom smyslu, že je nyní i existenční prodej těchto předmětu u místa zpeněžení přípustný. Také zastavárny mohou jmenovité předměty zpeněžit a prodat je uvedenému místu pro zpeněžení. Osoby, které zcizení provedly, nebudou trestány za neohlášení předmětů, jestliže požádají o svolení ke zcizení do 31. března 1940.

 

Čtvrtým prováděcím výnosem je zaváděna povinnost všech židovských podniků i živnost. provozoven přihlásiti svůj majetek tuzemský i zahraniční dle stavu ze dne 31. prosince 1939. Dále jsou povinni všichni židé i nežidovští manželé přiihlásiti pozemkový majetek a práva na něm, všechny akcie, podílnická práva a účastenství všeho druhu na židovských podnicích. Tuto povinnost musí splniti do 15. března 1940 na úředních tiskopisech, jež obdrží u okresních úřadů svého bydliště.

 

Židovské podniky, které by byly vedeny proti zákazu, mohou býti policejně uzavřeny. Podniky, kterým vedení dle nových nařízení bylo zakázáno, budou zrušeny a likvidovány. Zákazem podniků s židovským vedením bude zneškodněno židovské kšeftaření a naše hospodářství se tak sotane z vlivu a područí židovské vykořis'tovatelské politiky. Bude to nesmírný oddech ve všech našich vrstvách, který se projeví teprve po prakticky omezeném vlivu. Jen je zapotřebí, aby všechny nemístné ohledy, sentimentalita a na nepravém místě projevovaný soucit odložili všichni čeští lidé. Tíha židovských rejdů byla dosti dlouho pociťována a dnes musíme míti všichni zájem na tom, aby český národ žil bez židovského vlivu.

contemporaryarticle-img-27